Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN REMLINE ICT-DIENSTEN

(KvK: 50845209, DATUM: 01-01-2012, VERSIE 1.0)

 

Algemene_Voorwaarden_Remline_ict-diensten

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.
1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar wordengemaakt.
1.2 Bijlage: aanhangsel bij de Algemene Voorwaarden, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de Algemene Voorwaarden.
1.3 Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.4 Dienst: de dienst van Remline ict-diensten, omschreven in de Overeenkomst, waarmee, via de technische infrastructuur van Remline ict-diensten, toegang wordt verkregen tot internet, elektronische informatie en e-mails worden uitgewisseld, serverruimte wordt aangeboden, danwel enige andere faciliteit ten behoeve vanKlant wordt aangeboden.
1.5 E-mailadres: een op naam van Klant gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichtenvia internet, welke door Remline ict-diensten aan Klant ter beschikking wordt gesteld.
1.6 IE-rechten: alle rechten van intellectuele en industriële eigendom en daarmee verwante rechten, zo als auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht,handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten,alsmede rechten op know how en eenlijnsprestaties.
1.7 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Remline ict-diensten een Overeenkomst heeft gesloten of die de Website van Remline ict-diensten bezoekt.
1.8 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Remline ict-diensten en Klant op grond waarvan Remline ict-diensten Producten en/of Diensten ter beschikking stelt of levert.
1.9 Partij: iedere Partij bij de Overeenkomst.
1.10 Producten: iedere op grond van de Overeenkomst door Remline ict-diensten ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed, waaronder mede begrepen Programmatuur.
1.11 Programmatuur: de Programmatuur die door Remline ict-diensten aan Klant ter beschikking wordt gesteld ten einde Klant in staat te stellen van de Dienst gebruik te kunnen maken.
1.12 Wachtwoord: een door Remline ict-diensten toegekende code waarmee, in combinatie met de Toegangscode, gebruik kan worden gemaakt van de Dienst.
1.13 Website: de website van Remline ict-diensten, bereikbaar via de URL www.remline.nl.
1.14 Remline ict-diensten: Eenmanszaak, kantoorhoudende en gevestigd te Haarlem aan de Victor van Vrieslandstraat 32, 2025LS.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing open maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes,Overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Remline ict-diensten van Diensten en/of Producten aan of ten behoeve van Klant.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Producten en/of Diensten die Remline ict-diensten geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Klant door levert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Remline ict-diensten door een derde aan Klant worden geleverd.
2.3 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepass ing op ieder gebruik door Klant van de Website.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden, onverminderd hetgeen bepaald in artikel 2.6.
2.6 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling een nieuwe bepaling vast stellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
2.7 Remline ict-diensten is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden van Remline ict-diensten kunt u vinden op de website www.remline.nl Tevens zijn deze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam ondernummer 50845209.

Artikel 3 Aanbieding en Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Remline ict-diensten zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, heeft een aanbieding of offerte gedaan door Remline ict-diensten een geldigheidsduur van 8 (acht) dagen.
3.3 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Remline ict-diensten de bestelling van Klant doormiddel van een schriftelijke danwel elektronische bevestiging heeft aanvaard. Remline ict-diensten isgerechtigd een bestelling te weigeren, zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden.
3.4 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven (7) werkdagen na bestelling – de dienst wordt namelijk direct na bestelling ter beschikking aan de klant gesteld – geheel of gedeeltelijk te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Door Remline ict-diensten gemaakte kosten van eventueel geregistreerde domeinnamen dienen wel ten alle tijden door klant voldaan te worden.
3.5 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoendebeschikbaarheid van de desbetreffende Producten en/of Diensten.
3.6 Klant garandeert dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt bij het afsluiten van de overeenkomst bijRemline ict-diensten Minderjarige personen kunnen een account bij Remline ict-diensten uitsluitend aangaan indien de ouders of voogd(en) het contract mede ondertekenen waardoor zij toestemming aan de minderjarige persoon geven tot het gebruik van de diensten van Remline ict-diensten Ouders of voogden staan mede garant tot het naleven van de Algemene Voorwaarden welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 50845209 en tevens te vinden zijn op de website www.remline.nl

Artikel 4 De Dienst

4.1 De exacte inhoud van de te leveren Producten en/of Diensten is bepaald in de Overeenkomst.
4.2 Remline ict-diensten zal zich inspannen de Dienst met zorg en overeenkomstig de overeengekomenafspraken en procedures uit te voeren.
4.3 Remline ict-diensten kan niet garanderen dat Klant ten alle tijde gebruik kan maken van de Dienst. Storingen in de Dienst kunnen onder meer optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbindingen, bezetting van inbelpunten of storingen in het elektriciteitsnetwerk.
4.4 Remline ict-diensten is gerechtigd, zonder voor afgaande bekendmaking, de Dienst (tijdelijk) buitengebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld inkader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Dienst.
4.5 Remline ict-diensten is gerechtigd, zonder voor afgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Dienst door te voeren. Indien, naar het oordeel van Remline ict-diensten, de wijziging en/of verbeteringen de bereikbaarheid en het functioneren van de Dienst aanmerkelijk nadelig beïnvloed, zal Remline ict-diensten Klant binnen een redelijke termijn voor de invoering van de wijziging en/of verbetering op de hoogte brengen.
4.6 Remline ict-diensten stelt zich tot doel de systemen zo goed mogelijk beschikbaar te houden en technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken. Client verklaart Remline ict-diensten nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de dienst en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

Artikel 5 Medewerking Klant

5.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient Klant zelf zorg te dragen voor de benodigde hardware en Programmatuur, randapparatuur en verbindingen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5.2 Klant zal zich bij het gebruik van de Dienst houden aan de relevante wet- en regelgeving, aan het door Remline ict-diensten opgestelde Gebruikersreglement, opgenomen in Bijlage A van deze Algemene Voorwaarden, alsmede aan de door Remline ict-diensten kenbaar gemaakte instructies en aanwijzingen.
5.3 Remline ict-diensten is bevoegd de website van Klant ter promotie te vermelden op haar Website ofin andere publicaties. Klant gaat akkoord met een dergelijke vermelding, tenzij Klant hiertegen uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt bij Remline ict-diensten.
5.4 Klant zal, voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Klant zal onder meer tijdig alle voor de levering van de Dienst benodigde gegevens en informatie verstrekken.
5.5 Klant staat ervoor in dat de in artikel 5.4 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat hij gerechtigd is de informatie aan Remline ict-diensten te verstrekken ten behoeve van de levering van de Dienst. Klant vrijwaart Remline ict-diensten tegen eventuele aanspraken van derden terzake.
5.6 Klant zal onverwijld mededeling doen aan Remline ict-diensten over wijzigingen in zijn persoons- of bedrijfsgegevens.
5.7 In het geval Remline ict-diensten op de locatie van Klant werkzaamheden moet verrichten, zal het personeel van Remline ict-diensten of van door Remline ict-diensten ingeschakelde derden, in overleg met Klant, toegang verkrijgen tot de locaties en de ruimten waar de werkzaamheden dienen te worden verricht.
5.8 Klant staat in voor de veiligheid van de door haar ter beschikking gestelde ruimten en materialen en zal Remline ict-diensten vrijwaren voor aanspraken van derden, personeelsleden daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Klant of van onveilige situaties in diens organisatie.
5.9 Klant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij Remline ict-diensten hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
5.10 Indien Klant merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebbenverschaft tot de Dienst, bijvoorbeeld door het gebruik van de Toegangscode en Wachtwoord, dient hij dit binnen 5 (vijf) werkdagen schriftelijk aan Remline ict-diensten te melden. Remline ict-diensten is niet aansprakelijk voor eventuele schade die een dergelijk oneigenlijk gebruik van de Dienst ten gevolge heeft.
5.11 De Klant die handelt in strijd met zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden is aansprakelijk voor alle schade die daaruit voort vloeit voor Remline ict-diensten.
5.12 Klant vrijwaart Remline ict-diensten volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade ofanderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van Klant van de Dienst, dan wel door het niet nakomen van zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden alsmede het handelen in strijd daarmee.

Artikel 6 Verplichtingen Klant – Vrijwaring

6.1 Klant garandeert dat hij gerechtigd is tot de beschikbaarstelling aan Remline ict-diensten van voor de levering van Producten en/of Diensten bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, domeinnamen, logo’s etc.),databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijvoorbeeld in een website) en verdere verspreiding en dat geen rechtenvan derden zich verzetten tegen een dergelijke beschikbaarstelling en verdere verspreiding.
6.2 Klant mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot IE-rechten niet verwijderen van enige content. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
6.3 Indien gegevens, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Klant aan Remline ict-diensten worden verstrekt, moeten worden aangemerkt als persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, garandeert Klant dat hij met betrekking tot deze gegevens alle wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft nageleefd en dat Remline ict-diensten bevoegd is deze gegevens te verwerken.6.4 Klant vrijwaart Remline ict-diensten tegen elke vordering van derden ter zake de voorgaande leden van dit artikel, waaronder begrepen “doch niet daartoe beperkt” het volledig schadeloos stellen van Remline ict-diensten, waaronder begrepen “doch niet daartoe beperk” het vergoeden van redelijke kosten voor juridische rechtsbijstand.
6.5 Klant zal desgevraagd aan Remline ict-diensten alle medewerking verlenen ten behoeve van tegen derden te nemen maatregelen ter handhaving en verdediging van haar rechten.
6.6 Eindverantwoordelijke voor het bij Remline ict-diensten afgesloten account is de accounthouder die voor het contract getekend heeft, tenzij accounthouder schriftelijk toestemming heeft van het bedrijf uit wiens naam het contract is opgesteld en aangevraagd. Deze schriftelijke toestemming alsmede het uittreksel van de Kamer van Koophandel van de onderneming dient te worden overgedragen aan de afdeling administratie van Remline ict-diensten. De eindverantwoordelijkheid geldt zowel op technisch als op financieel/administratief gebied.

Artikel 7 Toegangscode, Wachtwoord en E-mailadres

7.1 Indien Klant van Remline ict-diensten een Toegangscode, Wachtwoord en/of E-mailadres(sen) ontvangt, is hij niet gerechtigd derden hiervan gebruik te latenmaken. De Toegangscode, het Wachtwoord en E-mailadres(sen) zijn strikt persoonlijk.
7.2 De Klant is niet gerechtigd om mailverkeer of tickets tussen Remline ict-diensten en Klant op enigerlei wijzeopenbaar te maken.
7.3 Klant is verantwoordelijk voor ieder gebruik van de Toegangscode, het Wachtwoord en het E-mailadres en is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Toegangscode en het E-mailadres van de Dienst wordt gemaakt. Klant vrijwaart Remline ict-diensten volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat via de Toegangscode en het E-mailadres van de Dienst wordt gemaakt.
7.4 Remline ict-diensten is gerechtigd de Toegangscode en het Wachtwoord te veranderen indien ditnoodzakelijk is in het belang van het functionerenvan de Dienst.

Artikel 8 Prijzen en tarieven

8.1 Alle door Remline ict-diensten vermelde prijzenen tarieven zijn in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting(BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, maandelijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst van Remline ict-diensten.
8.2 Remline ict-diensten is ten alle tijden gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen 2 (twee) maanden na de bekendmaking daarvan in. De wijziging zal bekend worden gemaakt op de Website of per e-mail.
8.3 De prijs die is vermeld in de Overeenkomst is bindend. Indien de in de Overeenkomst vermelde prijshoger is dan de elders op de Website op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst vermelde prijs, heeft Klant het recht de Overeenkomst binnen 2 (twee) dagen na de totstandkoming daarvan te ontbinden,onverminderd, in het geval van een Consument, diensoverige rechten.
8.4 Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met de in artikel 8.2 bedoelde wijziging heeft hij gedurende 4 (vier)weken voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen.
8.5 Onverminderd het voorgaande, is Remline ict-diensten gerechtigd eenmaal per jaar haar prijzen te indexeren conform de consumentenprijsindex van het HICP.
8.6 Klant kan een webhostingpakket voor Users of voor Resellers eenmaal per betalingstermijn kosteloosdowngraden, restitutie wordt in dat geval niet verleend. Wanneer een webhostingpakket vaker per betalingsperiode wordt ge down grade dan wordt per keer € 20,00 aanadministratiekosten aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 9 Betaling

9.1 Remline ict-diensten stelt uitsluitend online facturen beschikbaar aan de Klant. De Klant zal circa 30 dagen voor de factuurdatum een mededeling van Remline ict-diensten via email ontvangen waarin wordt aangegeven dat de nieuwe factuur voor de Klant klaarstaat. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de tijdigebetaling. Bij ondertekening van de overeenkomst gaat de Klant akkoord met de online (webbased) wijze van factureren door Remline ict-diensten.
9.2 Alle diensten dienen voorafgaande aan de nieuwebetalingstermijn door de Klant voldaan te zijn omzodoende continuïteit van de lopende diensten te kunnen garanderen. Nieuwe facturen voor periodiekediensten worden 30 dagen voor de nieuwe betaaltermijn aangemaakt en dienen door Klant binnen 30 dagen na aanmaakdatum te zijn voldaan.
9.3 In geval van automatische incasso zal het bedrag binnen 14 (veertien) dagen na feitelijke beschikbaarstelling van Producten en/of Dienst worden geïncasseerd. Wanneer er na een automatische incasso door de bank wordt gestorneerd, worden extra administratiekosten berekend van 15% van het totale factuurbedrag met een minimum van € 25,00.
9.4 Indien Klant niet tijdig betaalt, wordt een nieuwe termijn vastgesteld voor betaling. Is ook binnen die termijn niet betaald dan is Klant automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. Klant is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door Remline ict-diensten, rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Tevens is het totale contractuele bedrag direct door Remline ict-diensten opeisbaar.
9.5 Openstaande facturen buiten de betalingstermijnWanneer een of meerdere openstaande facturen buiten de betalingstermijn van 14 dagen valt dan heeft Remline ict-diensten het recht om alle afgenomen diensten via het regelpaneel te blokkeren. Na betaling zal de blokkade van het regelpaneel automatisch worden opgeheven.
9.6 Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Remline ict-diensten de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijkekosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimumbedrag van € 25,- (vijfentwintig euro).
9.7 Alle betalingen door Klant aan Remline ict-diensten worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Klant, ongeacht enige andere aanduiding door Klant.
9.8 Enig beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
9.9 Bij speciale acties gelden na het verstrijken van de contractduur de normale tarieven. Indien een product niet in exact dezelfde hoedanigheid terugkeert zal een soortgelijk product als uitgangspunt genomen worden.
9.10 Extra kosten ten gevolge van over gebruik van de dienst worden berekend op de eerstvolgende factuur.
9.11 Remline ict-diensten behoudt zich het recht voor boetes en administratieve kosten op te leggen aan de gebruiker ten gevolge van het handelen in strijd met de voorwaarden: zoals bijvoorbeeld het uitblijven vanbetalingen, het niet incasseerbaar zijn van een vordering, het doen van onterechte storingsmeldingen, het doorgeven van verkeerde poort-informatie, et cetera.
9.12 De BTW voor buitenlandse ondernemingen binnen de EU hoeft niet door Remline ict-diensten vermeld te worden. Klant is echter wel verplicht dit kenbaar te maken bij de afdeling administratie van Remline ict-diensten en tevens het BTW nummer aan deze afdelingdoor te geven.

Artikel 10 Levering, eigendomsvoorbehoud en levertijd

10.1 Alle door Remline ict-diensten geleverde zaken blijven eigendom van Remline ict-diensten of dienstoeleveranciers totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.
10.2 Indien Producten op elektronische wijze worden verstrekt, worden de Producten geacht te zijn afgeleverd indien deze in de e-mailbox van Klant zijn aangekomen, ook indien deze e-mailbox bij een derde is gehuisvest.
10.3 Levering geschiedt zo spoedig mogelijk nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel op een in de Overeenkomst vermeld tijdstip. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal Remline ict-diensten dit zo spoedig mogelijk aan Klant mededelen. In geval van overmacht als bedoeld in artikel 15 zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Bij overschrijding van de levertijd kan Klant nimmer aanspraak maken op schadevergoeding.

Artikel 11 IE-rechten

11.1 Alle IE-rechten ter zake van Programmatuur, Producten en Diensten, waaronder mede begrepen de bijbehorende ontwerpen, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Dienst en/of Producten, berusten uitsluitend bij Remline ict-diensten of diens leveranciers. De levering van de Dienst en/of Producten dan wel de terbeschikkingstelling van de Programmatuur strekt niet tot enige overdracht van IE-rechten.
11.2 Klant verkrijgt slechts, voor de duur van de Overeenkomst, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de aan hem ter beschikking gestelde Producten, Dienst en Programmatuur voor de overeengekomen doelstellingen. Klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan Klantopgelegd.
11.3 Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Remline ict-diensten de Programmatuur en de resultaten van de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen, aan een derde beschikbaar stellen, de compileren of daarop reverse-engineering toepassen, tenzij de wet het toestaat. Voorts is het niet toegestaan beveiliging en of technische (gebruiks)beperkingen te omzeilen.

Artikel 12 Privacy

12.1 Om de Dienst te kunnen bieden, dient Remline ict-diensten persoonsgegevens te verzamelen.
12.2 Remline ict-diensten draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
12.3 Klant wordt geacht te hebben kennis genomen van het Privacy Statement van Remline ict-diensten, zie verder www.remline.nl en in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn persoonsgegevens.

Artikel 13 Garanties / Reclame

13.1 Gebreken die aan Remline ict-diensten worden gemeld in een periode van 14 (veertien) dagen na de ontvangst van de Producten en/of de aanvang van de levering van de Diensten zullen door Remline ict-diensten, naar haar keuze, ofwel kosteloos worden hersteld ofwel worden vervangen, tenzij het ontstaan van deze gebreken aan Klant valt toe te rekenen, danwel de Overeenkomst ter zake al een regeling bevat. In geval van vervanging van een Product, komen de retourkosten voor rekening van Klant. Het hiervoor in dit artikel bepaalde geldt niet indien door Klant Producten terbeschikking worden gesteld aan een Consument. Voor Programmatuur geldt dat onvolkomenheden die het normale gebruik niet wezenlijk beperken, niet vallen onder deze garantie.

Artikel 14 Aansprakelijkheid Remline ict-diensten

14.1 Remline ict-diensten is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Remline ict-diensten.
14.2 De totale aansprakelijkheid kan nimmer meer bedragen dan de totale van de voor de betreffende Overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar. In geen geval zal de totalevergoeding voor directe schade meer bedragen dan €5.000,- (vijfduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
14.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan schade aan zaken en letselschade.
14.4 Iedere aansprakelijkheid van Remline ict-diensten voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
14.5 Remline ict-diensten is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Klant die is veroorzaakt doorderden, die al of niet gebruik maken van de Dienst.
14.6 Remline ict-diensten houdt Cliënt verantwoordelijk voor alle schade als gevolg van misbruik van domeinregistratie voorzieningen, waaronder maar niet uitsluitend het handelen in strijd met de geldende reglementen van het register, het aanvragen van domeinverhuizingen zonder toestemming, of het invullen van verkeerde of gefingeerde gegevens.
14.7 Alle gevolgen en schades ten gevolge van onachtzaam, dan wel oneigenlijk gebruik zijn ten bate van klant.

Artikel 15 Overmacht

15.1 Remline ict-diensten is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Remline ict-diensten, maatregelen of voorschriften van overheden, stakingen, storingen in de elektriciteitsvoorzieningen, internetverbindingen en/of in het telefoonnet en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet (meer) van Remline ict-diensten kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Klant nakomt.
15.2 Indien de periode van overmacht langer dan 60(zestig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, heeft Klant het recht de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen, zonder dat Remline ict-diensten gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Klant lijdt ten gevolge van die opzegging.

Artikel 16 Geheimhouding

16.1 Indien en voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij zal de andere partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot de informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie. Het is partijen derhalve niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming op enigerlei wijze, direct of indirect, informatie en/of gegevens uit onder andere email, ticketsysteem, telefoongesprekken et cetera met betrekking tot de andere partij openbaar te (doen) maken of aan derden ter beschikking te stellen. Eventuele schade en onkosten zullen verhaald worden op de tegenpartij, tevens is Remline ict-diensten gemachtigd om een lopend contract met de klant per direct te ontbinden.
16.2 Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij, of die de ontvangende Partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsplicht is opgelegd en deze derde evenmin tot geheimhouding verplicht was.

Artikel 17 Duur en beëindiging

17.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die in de Overeenkomst is vermeld. Na afloop van dein de Overeenkomst vermelde duur, wordt de Overeenkomst steeds automatisch verlengd met de contractueelovereengekomen periode, tenzij de Overeenkomst doorde Klant schriftelijk wordt opgezegd, uiterlijk 30(dertig) dagen voor het einde van de lopende termijn. Webhosting valt overigens niet onder de nieuweregelgeving waarbij contracten niet meer stilzwijgend voor de afgesloten diensten mogen worden doorgezet.
17.2 Iedere Partij is gerechtigd om de Overeenkomst buitengerechtelijk en schriftelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.
17.3 Remline ict-diensten is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder datenige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat Remline ict-diensten hierdoor schadeplichtig wordt jegens Klant, indien aan Klant voorlopige of definitieve surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Klant is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van Klant of indien deonderneming van Klant wordt geliquideerd of beëindigd. Wanneer Klant een reseller is en diensten van Remline ict-diensten door levert aan haar klanten dan is Remline ict-diensten, indien aan Klant voorlopige of definitieve surseance van betaling wordt verleend,het faillissement van Klant is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van Klant of indien de onderneming van Klant wordt geliquideerd of beëindigd, gerechtigd om de diverse diensten rechtstreeks aan de klanten van de reseller aan te biedenen eventuele verhuizingen van domeinnaam registratiesen het aanmaken van webhostingpakketten door tevoeren.
17.4 Remline ict-diensten is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer Klant na ontvangst van een schriftelijke waarschuwingsbrief niet aantoonbaar heeft gemaakt dat de beschreven klacht verbeterd of afgehandeld is. Het uitblijven van een structurele oplossing voor de ontstaneklacht kan leiden tot algehele afsluiting van de diensten van Remline ict-diensten zonder dat Remline ict-diensten aansprakelijk gesteld kan worden voor verloren data binnen uw afgenomen dienst. Wanneer Klanteen reseller is en diensten van Remline ict-diensten door levert aan haar klanten dan is Remline ict-diensten, bij het uitblijven van verbetering naar aanleiding van de waarschuwingsbrief, gerechtigd om de diverse diensten rechtstreeks aan de klanten van de reseller aan te bieden en eventuele verhuizingen van domeinnaamregistraties en het aanmaken van webhostingpakketten door te voeren.
17.5 In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij Remline ict-diensten vinden, Remline ict-diensten tijdelijk of blijvend verhinderd is de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Remline ict-diensten het recht te harer keuzen de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder daarvoor schadeplichtig te zijn jegens Klant. Remline ict-diensten stelt Klant daarvan binnen een redelijke termijn op dehoogte.
17.6 Indien een server of website van Klant gevaar oplevert voor het netwerk en/of de Dienst van Remline ict-diensten, kan Remline ict-diensten Klant aanwijzingen geven die binnen de gestelde termijn dienen te worden uitgevoerd. Indien Klant deze aanwijzingen niet binnen de gestelde termijn uitvoert, is Remline ict-diensten bevoegd de Overeenkomst te beëindigen.
17.7 Ontbinding van de Overeenkomst Ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Klant niet van enige betalingsverplichting ter zake van reeds door Remline ict-diensten geleverde Diensten, tenzij Remline ict-diensten ter zake van een bepaalde Dienst in verzuim is. Bedragen die Remline ict-diensten voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met het geen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van deontbinding direct opeisbaar.
17.8 Direct na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden ook, staakt Klant het gebruik van de terbeschikking gestelde Dienst en retourneert hij alle exemplaren van Programmatuur, documentatie en andere materialen die in het kader van de Overeenkomst aan Klant ter beschikking zijn gesteld.
17.9 In geval van beëindiging van de Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen: – Openstaande betalingen; -Geheimhouding; – IE-rechten; – Aansprakelijkheid.Deze verplichtingen zullen blijven bestaan zolang Remline ict-diensten op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

Artikel 18 Opschorting

18.1 Remline ict-diensten is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten indien Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, waaronder mede, doch niet uitsluitend begrepen, de verplichtingen uit het Gebruikersreglement, opgenomen in Bijlage A, dan wel indien Remline ict-diensten gegronde vrees heeft om aan te nemen dat Klant niet (volledig) aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, onverminderd enig ander aan Remline ict-diensten toekomend recht.
18.2 Remline ict-diensten zal Klant vooraf van een dergelijke opschorting op de hoogte stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Remline ict-diensten kan worden verlangd.
18.3 De verplichting van Klant tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft tijdens de opschorting bestaan.
18.4 Zodra Klant alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal Remline ict-diensten de opschorting opheffen.

Artikel 19 Varia

19.1 De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Remline ict-diensten ter zake het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.
19.2 Remline ict-diensten mag bij het uitvoeren van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
19.3 Remline ict-diensten mag de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal Klant daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Klant redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de betreffende mededeling op te zeggen.

Artikel 20 Geschillen

20.1 De aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Remline ict-diensten van Diensten worden beheerst door Nederlands recht.
20.2 Geschillen tussen Remline ict-diensten en Klant die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Remline ict-diensten van Diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam. De Algemene Voorwaarden van Remline ict-diensten zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 50845209.

 

BIJLAGE A GEBRUIKERSREGLEMENT

1.1 Klant zal zich bij het gebruik van de Dienst gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en zal zich houden aan de relevante wet- en regelgeving, dit Gebruikersreglement, de etiquette, alsmede aan alle door Remline ict-diensten bekendgemaakte instructies.
1.2 Indien Klant in strijd handelt met hetgeen in dit Gebruikersreglement is bepaald, heeft Remline ict-diensten het recht Klant met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de Producten en/of Dienst van Remline ict-diensten, zulks onverminderd het recht van Remline ict-diensten om nadere rechtsmaatregelen te treffen en/of schadevergoeding te eisen.
1.3 Klant zal de Dienst niet gebruiken, dan wel doen laten gebruiken, voor onrechtmatige of strafbare handelingen. Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend verstaan het plegen van inbreuk op IE-rechten van derden, het verspreiden van racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer of geheime of vertrouwelijke informatie, het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag, het plegen van computervredebreuk, het vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en programmatuur van anderen, dan wel het zich door middel van valse sleutels, valse codes, valse hoedanigheden toegang verschaffen tot het netwerk, data en systemen. Het is Klant niet toegestaan websites op de servers van Remline ict-diensten op te slaan die voor meer dan 50% (vijftig procent) uit downloads bestaan of om websites op te slaan die beslag leggen op meer dan 10% (tien procent) beslag leggen op de servers van Remline ict-diensten, tenzij Klant een Overeenkomst met Remline ict-diensten is aangegaan.
1.4 Het is Klant niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het internet hindert of het overige gebruik van de Dienst nadelig beïnvloedt.
1.5 Het is Klant niet toegestaan om ongevraagd junkmail, bulkmail of spam te verzenden. Voor informatie hieromtrent verwijzen wij u naar de Anti Spam Policy van Remline ict-diensten, welke ge raadpleegd kan worden op www.remline.nl. Een Klant zal geen mail-server van een ander netwerk gebruiken om mail te versturen of door te sturen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van dat netwerk. Dezeregels zijn van toepassing op ieder op internet gebaseerd distributiemedium en iedere applicatie die gebruikt maakt van internet (zoals usenet-news of fax-achtige documenten die worden verstuurd via het internet).Indien Klant in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, verbeurt Klant, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van €2500,- (vijfentwintighonderd euro) per overtreding vermeerderd € 1000,- (duizend euro) per dag dat zulke overtreding voortduurt, vermeerderd met eventuele administratieve kosten van 100,- euro per uur, onverminderd het recht van Remline ict-diensten om,naar haar keuze, volledige schadevergoeding te vorderen. Daarnaast is Remline ict-diensten gerechtigd Klant met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de Producten en/of Dienst van Remline ict-diensten, zulks onverminderd het recht van Remline ict-diensten om nadere rechtsmaatregelen te treffen en/of schadevergoeding te eisen.
1.6 Klant zal de door Remline ict-diensten in het kader van de Overeenkomst geleverde en verhuurde Producten zorgvuldig behandelen. Eventuele schade na ondeugdelijk gebruik of moedwillig misbruik zal verhaald worden op de Klant.
1.7 Klant zal zelf zorgdragen voor een back-up vanzijn eigen data. Voor instructies hieromtrent wordt verwezen naar www.remline.nl.
1.8 Klant is gebonden aan de specificaties zoals deze is beschreven in de Overeenkomst. Klant is ervoor verantwoordelijk dat de maximum aangegeven specificaties (zoals onder andere, doch niet uitsluitendschijfruimte, dataverkeer et cetera) niet overschreden worden. Remline ict-diensten is gerechtigd Klant de toegang tot haar Dienst te ontzeggen en/of te beperken indien Klant de overeengekomen hoeveelheid specificaties overschrijdt. De blokkering/beperking wordt eerst opgeheven op het moment dat Klant de kosten heeft vergoed die Remline ict-diensten hem voor deze overschrijding in rekening mag brengen. Indien het extra verbruik niet door Klant wordt vergoed, is Remline ict-diensten gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te beëindigen. Bij bepaling van de overschrijding van de in de Overeenkomst gestelde limieten, geldt de meetmethode en de administratie van Remline ict-diensten.
1.9 Aanpassingen aan de automatisch gegenereerde documenten op welke wijze dan ook zijn niet toegestaan en worden zonder schriftelijke bevestiging door Remline ict-diensten als ongeldig beschouwd.
1.10 Remline ict-diensten gebruikt email voor communicatie. Het is de verantwoordelijkheid van klant om teallen tijde een actief e-mailadres bij te houden in het aangeboden controlepaneel, en e-mails gericht aan dit adres regelmatig, maar binnen maximaal 7 dagen, te lezen.
1.11 Wanneer Klant van Remline ict-diensten een reseller is en dus gebruik maakt van diensten van Remline ict-diensten om vervolgens als zelfstandige partij op te treden naar zijn/haar klanten dan is de reseller zelf volledig verantwoordelijk voor haar klanten, zowel op technisch en op (financieel) administratief gebied. Onrechtmatige informatie
1.12 Indien een Klant, danwel een gebruiker van de Dienst van Remline ict-diensten, onrechtmatige informatie plaatst op het internet of anderszins onrechtmatig handelt, kan een Klant en/of een derde hiervan melding verkrijgen via abuse@remline.nl.
1.13 Remline ict-diensten is ten alle tijden gerechtigd maatregelen te nemen om onrechtmatige informatie te verwijderen of te blokkeren dan wel het anderszins onrechtmatige handelen op te heffen, waaronder medebegrepen, doch niet uitsluitend, het (tijdelijk) buiten gebruik stellen van de Dienst. Remline ict-diensten is tevens bevoegd persoonsgegevens aan derde partijen te verstrekken indien melding wordt gemaakt van informatie waarvan aannemelijk is dat deze onrechtmatig is. Wijziging Gebruikersreglement
1.14 Remline ict-diensten is ten alle tijden gerechtigd dit Gebruikersreglement te wijzigen. Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst als gevolg van deze wijziging op te zeggen.