NTD PROCEDURE

NTD procedure (notice and takedown)

Procedure die wij hanteren om (NTD-meldingen) af te handelen.

Als webhoster slaan wij gegevens van derden op. Helaas kunnen wij zelf niet 24/7 in de gaten houden wat er door onze klanten wordt geplaatst. Daardoor kan het helaas weleens voorkomen dat wij benaderd worden door partijen die zich benadeeld voelen door een van onze klanten. Wij worden dan benaderd met het verzoek NAW gegevens van deze plaatser af te geven.

Wij conformeren ons aan de NTD gedragscode/procedure zoals die door brancevereninging ISPConnect is opgesteld op basis van de Notice and Take Down gedragscode. De code is onder de vlag van de Nationale Infrastructuur Cybercrime (EZ) door marktpartijen is opgesteld.

Wanneer wij een volledig ingevuld NTD formulier hebben ontvangen, zullen wij de klant op de hoogte stellen van de klacht. De klant heeft dan 2 dagen de tijd om te reageren. Vervolgens maken wij (indien nodig met onze juridisch adviseurs) een inschatting.

Uitsluitend volledig ingevulde formulieren, zullen worden behandeld. Wij zullen uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst contact met u opnemen.

Artikel 1. Definities

 

  1. Tussenpersoon: Remline ict-diensten gevestigd te Haarlem in Nederland en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder dossiernummer 50845209.

  1. Melding: betreft het door een Melder aan een Tussenpersoon melden van (vermeende) onrechtmatige of strafbare inhoud op Internet met als doel deze inhoud van Internet te laten verwijderen.

  1. Melder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Melding doet.

  1. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die bepaalde (gewraakte) inhoud op Internet heeft gezet en klant is van Tussenpersoon.

Artikel 2. Notice and Takedown procedure

  1. Als Tussenpersoon een klacht ontvangt via het NTD meldingsformulier, bevestigt zij zo snel mogelijk ontvangst bij de melder. Tussenpersoon controleert de gegevens voor zover zij dat kan. Bij ontbrekende of onjuiste gegevens, die door melder zijn verstrekt via het NTD meldingsformulier, laat Tussenpersoon de melder de aanvullende gegevens verstrekken.

  1. Blijkt de informatie niet of niet meer online te staan, of wordt deze bij een ander gehost, dan informeert Tussenpersoon de melder over deze partij. De klacht is dan afgehandeld.

  1. Als de melder de Klant nog niet eerder heeft benaderd, geeft Tussenpersoon de klacht door aan de Klant met een termijn van twee werkdagen om te reageren en informeert hij de melder over het doorgeven. Tussenpersoon geeft het antwoord van de Klant door aan de melder. Deze kan dan naar Tussenpersoon reageren of hij het eens is met de reactie. Zo ja, dan is de klacht afgehandeld. Tussenpersoon informeert de Klant hierover. Indien niet binnen twee werkdagen door de Klant wordt gereageerd, doorloopt Tussenpersoon de volgende stappen.

  1. Als de melder heeft gevraagd om verwijdering van het materiaal, maar de Klant niet bereid blijkt zelf de informatie te verwijderen of aan te passen, dan maakt Tussenpersoon een eigen inschatting:

   1. Als Tussenpersoon zelf van mening is dat de klacht terecht is en er geen sprake is van een noodsituatie, verzoekt hij de Klant alsnog het materiaal te verwijderen. Als Klant dit niet binnen 1 dag heeft verwijderd dan verwijdert of blokkeert Tussenpersoon het materiaal en informeert de Klant en melder dat dit is gebeurd. Tussenpersoon motiveert het weghalen naar de Klant toe. De klacht is dan afgehandeld.

   1. Als Tussenpersoon zelf van mening is dat de klacht onterecht is, informeert zij de melder hierover gemotiveerd. De klacht is dan afgehandeld.

   1. Als de melder heeft gevraagd om identificatie van de Klant, maar de Klant zich niet bekend wil maken naar de melder, dan maakt Tussenpersoon een eigen inschatting:

    1. Als Tussenpersoon zelf van mening is dat de klacht terecht is en de melder een reëel belang heeft bij identificatie van de Klant, dan verstrekt Tussenpersoon naam en adresgegevens (vestigingsgegevens) van de Klant aan de melder en informeert zij de Klant hierover. De klacht is dan afgehandeld.

    1. Als Tussenpersoon zelf van mening is dat de klacht onterecht is, of de melder geen reëel belang heeft bij identificatie van de Klant, dan informeert zij de melder hierover gemotiveerd. De klacht is dan afgehandeld.

   1. Indien er naar het oordeel van Tussenpersoon sprake is van een spoedmelding c.q. een noodsituatie dan zal Tussenpersoon binnen één werkdag de bovenstaande punten doorlopen. De melder dient een spoedmelding te motiveren. Aan de hand van deze motivatie zal de Tussenpersoon bepalen of de melding wordt behandeld binnen één werkdag. Als er sprake is van een opsporingsbelang kan Tussenpersoon besluiten de informatie om die redenen online te laten staan. In dit geval informeert Tussenpersoon uitsluitend de melder.